лв.

Общи условия

Моля, ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ИЗЦЯЛО настоящото Споразумение за приемане на общите условия, преди да използвате този сайт.

С всяко Ваше действие, съставляващо пряко или косвено използване съдържанието на настоящия сайт или на предлагани с него стоки или услуги, Вие потвърждавате волята си за приемане и обвързване с клаузите на настоящото споразумение и изложените в него Общи условия, при което възникналите между Вас и "Медикал Фарм" ЕООД отношения са предмет на уреждане от настоящото споразумение във вида му към момента на използването на сайта.

В случай, че не сте съгласни с изложените тук Общи условия или не желаете да се обвързвате с тях, то следва да не продължавате използването на този Сайт.

"Медикал Фарм" ЕООД е търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 204875236, със седалище и адрес на управление: град София, ул. „Спас Соколов“ № 1, ет. 1, ap. 7.

Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни, както и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните).

Настоящата електронна страница, в т.ч. и приложенията й, поддържана от "Медикал Фарм" ЕООД, има чисто информационен характер. Полаганите усилия от наша страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.

С оглед прецизиране на предоставената информация и за избягване на евентуални недоразумения, интересуващите се от съдържанието на страницата лица следва да се обръщат за съдействие към служителите ни, на имейл адреса на дружеството support@medicalpharm.eu .

Настоящата страница не цели извършването на реклама на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание, поради което не съдържа такава.

Чрез настоящата страница дружеството не осъществява предлагане и продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание.

Никоя част от страницата и приложенията й не съставлява и не следва да се възприема като предложение от страна на дружеството за сключване на договор за продажба на лекарствени продукти, отпускани по лекарско предписание. В случай на неправилно възприемане на определени текстове в обратен смисъл, дружеството не се счита обвързано с такива трети лица и не приема евентуални поръчки за подобни продажби.

Отговорност

Препоръчваме да се КОНСУЛТИРАТЕ С КВАЛИФИЦИРАНО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ преди използване на продуктите, предлагани чрез сайта или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в сайта статии, информационни карета, коментари в чатовете в реално време или друга информация, предоставена Ви от сайта, независимо по какъв ред. Информацията за продуктите е представена единствено като листовка за начина на използване на продукта. Съдържанието в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравни проблеми.

ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ/ВЪПРОС, МОЛЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ СЕ НЕЗАБАВНО С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР/ЛЕКАР СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ФАРМАЦЕВТ.

В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, дори и същата да се окаже такава.

"Медикал Фарм" ЕООД не дава гаранция за точността, надеждността, пълнотата или полезността на предоставената в сайта информация. "Медикал Фарм" ЕООД не изключва възможността за допуснати грешки, закъснения, пропуски, неактивност на сайта и загуба на цялото количество или частични данни, резултат на технически грешки или човешки фактор, поради което и не носи отговорност в тази връзка.

"Медикал Фарм" ЕООД не осигурява незабавно подновяване на информацията, съдържаща се в сайта, в случай, че същата е неактуална с оглед съвременното ниво на развитие на науката.

Авторски права

Изложеният материал в сайта на "Медикал Фарм" ЕООД не може да бъде копиран, възпроизвеждан, разпространяван, препращан или обработван под различна форма, без предварителното разрешение на "Медикал Фарм" ЕООД. Разрешение за изтегляне на материали от този сайт се дава само за лични, некомерсиални цели. "Медикал Фарм" ЕООД забранява публикуване на копие на сайта или на части от него.

Защита на личните данни

"Медикал Фарм" ЕООД ръководи дейността си от принципната позиция, че правото на защита на физическите лица във връзка с обработването на личните им данни е основно право, гарантирано от член 8, параграф 1 от Хартата на основните права на Европейския съюз („Хартата“) и член 16, параграф 1 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС). Именно затова, при извършване на стопанската си дейност, в т.ч. чрез електронната страница https://www.medicalpharm.eu/, дружеството "Медикал Фарм" ЕООД стриктно съблюдава разпоредбите на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните). "Медикал Фарм" ЕООД прилага изискванията на закона за гарантиране на необходимата надеждност и високо ниво на защита на личните данни на физическите лица, при събирането и обработването им, като извършва това на законово основание, в рамките на договорните ни отношения с потребителите на предлаганите от нас стоки и услуги. За детайлна информация, относно политиката ни на ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА, моля запознайте се с раздел ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА.

В рамките на преддоговорните и договорните отношения между дружеството ни и Вас, като наши клиенти, уредени от настоящите общи условия, "Медикал Фарм" ЕООД обработва личните Ви данни, доколкото това е необходимо за изпълнението на договорните ни отношения, по които Вие, като субект на данните сте страна, или за предприемане на стъпки по Ваше искане, като субект на данните, преди сключването на договора помежду ни. В този смисъл, освен в случаите посочени в раздел ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА, "Медикал Фарм" ЕООД използва личните данни на потребителите си с цел упражняване на правата и задълженията на дружеството, съответно на потребителите, в качеството им на клиенти, относно предлаганите от дружеството стоки и услуги, и в рамките на тези договорни отношения.

"Медикал Фарм" ЕООД не предоставя лични данни на свои потребители на трети лица, освен в случаите и по реда на закона, както и при условията и в случаите посочени в раздел ПОЛИТИКА НА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ НА КЛИЕНТА.

Уебсайтове и "бисквитки"

По принцип, можете да посетите уеб сайта на "Медикал Фарм" ЕООД, без да ни кажете кой сте Вие или да разкривате каквато и да е информация за себе си. Въпреки това, за да можем да Ви предоставим определени услуги или да направим определени предложения, често трябва да записваме определени елементи от лични данни, като например Вашето име и имейл адрес. Също така можем да събираме (чрез "бисквитки") анонимна информация за начина, по който сте използвали нашите уебсайтове преди това записване. Тази информация ще ни бъде полезна, за да подобрим нашия уеб сайт или маркетинг. Уебсайтът ни, отворен за нашите клиенти, включва информация относно използването на "бисквитки". За повече информация относно използването на "бисквитките", моля, прочетете секцията относно "бисквитките", публикувана за страницата ни.

Предоставяне на информация за здравни грижи

Доколкото в сайта е предоставената информация за здравни грижи, същата описва общите принципи на здравни грижи, при което не е предназначена като специфична инструкция за индивидуални пациенти и не следва да се тълкува като такава.

Предоставената информация няма характер на медицинска консултация и не цели даването на подобна. Същата не съставлява ръководство за самолечение и в никакъв случай не замества и не може да замести медицинската консултация, диагностика или лечение, давани от квалифициран лекар. Тя има чисто справочен характер и цели единствено да Ви осигури още един информационен източник, наред с много други подобни. При възникнало съмнение за здравословен проблем или нужда от лечение, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ВИНАГИ СЛЕДВА ДА СЕ ОБРЪЩА ЗА МЕДИЦИНСКА КОНСУЛТАЦИЯ КЪМ КВАЛИФИЦИРАН И ПРАВОСПОСОБЕН ЛЕКАР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. На така предоставената информация не следва да се разчита като единствено вярна, като същата следва да се проверява, като за целта следва да се обръщате към квалифициран специалист – лекар, фармацевт и др.

Именно поради това, ползвайки настоящия сайт, Вие сте наясно и се съгласявате с това, че Ние не носим отговорност при евентуално възникнал риск или евентуално настъпили вреди, резултат от това, че сте ползвали съдържанието на сайта, без да съобразите настоящите условия.

За сайта www. medicalpharm.eu

"Медикал Фарм" ЕООД си запазва правото да коригира евентуални грешки, пропуски или неточности в представената информация. Тъй като основната информационна база се черпи от източници, създадени от трети лица, ние не поемаме никаква отговорност за точността, надеждността, коректността или пълнотата на предоставената информация, относно съдържание, услуга или стока, включително относно вещества или субстанции. Така също ние не гарантираме и не се задължаваме да осигурим работа на сайта без прекъсване или без възникване на грешки в т.ч. относно ползването на онлайн услугите.

Използването на предоставените в сайта връзки към други интернет сайтове, включително връзки към информация, услуги, продукти, материали, както и всякакви други ресурси, съдържащи се в тях, е единствено на Ваш собствен риск.

Независимо от всичко, ние полагаме усилия за осигуряване на това, предоставената на сайта ни информация да бъде актуална и точна, за да Ви бъдем максимално полезни за пълноценното Ви информиране по разглежданите от нас теми.

Относно: Публикации с необосновано съдържание, имащи обиден и клеветнически характер.

Електронната страница не може да се използва за публикации с обидно или клеветническо съдържание. Потребителите нямат право да публикуват, в която и да било част от страницата, информация с невярно и необосновано съдържание, както и такова с обиден и клеветнически характер. Коментари с такова съдържание ще бъдат премахвани от интернет страницата ни.

Търговска марка и авторски права

Съдържанието на сайта е предмет на защита от действащото право в т.ч. правата върху търговски марки, авторски права, права на интелектуална собственост и др. Потребителите на сайта и третите лица нямат право да ползват съдържанието на сайта или какъвто и да било елемент от него за търговски цели, като в противен случай носят цялата отговорност, съгласно приложимото право.

Регистрация

Електронният магазин на "Медикал Фарм" ЕООД дава възможност на потребителите да разгледат, получат пълна информация и закупят стоките и /или услугите, предлагани в него.

Всеки Потребител е длъжен да попълни регистрационната форма, в която да посочи верни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес, телефонен номер и e-mail адрес.

Съгласие с отметка при извършване на покупка

С отбелязване с отметка в полето "Съгласен съм с Общите условия" Потребителят извършва своето електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема изцяло.

Поверителност на личните данни

Личните данни, получени от "Медикал Фарм" ЕООД в хода на регистрацията, са използвани единствено и само с цел обслужване на Потребителите, включващо приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Данните няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните.

Потребителската регистрация може да бъде закрита по всяко време по молба на Потребителя, изпратена в писмен вид на support@medicalpharm.eu.

"Медикал Фарм" ЕООД събира следната информация за потребителите:

Лична информация за потребителите:

Име

Точен адрес за доставка

Телефон за контакт

Електронна поща

Информация за търговците и юридическите лица – нетърговци:

Фирма

Данни за търговците и юридическите лица - нетърговци – седалище, ЕИК, БУЛСТАТ, идентификационен номер по ЗДДС,

Точен адрес за доставка

Телефон за контакт

Електронна поща

Предоставената информация от физическите лица се класифицира като лична и се пази като такава от администратора на лични данни "Медикал Фарм" ЕООД. При отказ от Потребителя да предостави личните си данни, той няма да може да се възползва от стоките и/ или услугите, предлагани от "Медикал Фарм" ЕООД.

Сигурност на личните данни

Потребителят носи пълна отговорност относно опазването на потребителските имена и пароли, както и за действия на трети лица със същите. При съмнение за неправомерен и неоторизиран достъп, откраднати или изгубени име и/или парола, Потребителят следва да уведоми "Медикал Фарм" ЕООД незабавно, с цел прекъсване на достъпа до личната информация.

"Медикал Фарм" ЕООД осигурява високо ниво на защита на информацията при ползване на услугите на сайта, чрез криптиране.

Потребителят се задължава да поддържа актуална личната си информация и да нанесе своевременно промени относно смяна на адрес, телефонен номер, електронна поща. "Медикал Фарм" ЕООД не носи отговорност за недоставени поръчки, поради неактуална информация и повторното им изпращане се поема от Потребителя.

ПОРЪЧКИ, УСЛОВИЯТА ЗА ПЛАЩАНЕ, ДОСТАВКА, ИЗПЪЛНЕНИЕ

Електронният магазин на "Медикал Фарм" ЕООД приема поръчки 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Всеки избран продукт се слага в кошницата. Преди да потвърди поръчката си, Потребителят може да прегледа кошницата, да коригира количеството и информацията си и след това да я потвърди.

При избора на начин на плащане и потвърждаването на поръчката, Потребителят се задължава да заплати крайната й цена. След заявката, системата на електронния магазин изпраща имейл, потвърждаващ получаването на поръчката.

Изпълнението на поръчката може да бъде забавено поради: Грешен или непълен адрес за доставка, или телефон за контакт с Потребителя.

Цени и начин на плащане

Крайната цена на поръчката представлява общата сума от цените на всички поръчани продукти, с включена цена на доставка, посочена самостоятелно.

Всички цени са в левове с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.

Цените на стоките са франко склада на Медикал Фарм в България. Купувачът може да заплати разходите за транспорт при условията посочени по-долу.

Всички евентуални разходи, свързани с вноса на стоките в трета страна, посочена от купувача като място на доставката, в т.ч. касаещи заплащането на мита, данъци, такси и други, които биха възникнали при доставка на стоките извън територията на Република България, в т.ч. свързани с митническото оформяне на вноса на стоките в трета страна, са за сметка на Купувача. Продавачът "Медикал Фарм" ЕООД не носи отговорност и не е ангажиран по никакъв начин с извършването на действия в тази връзка или със заплащането на каквито и да било суми.

Начините на плащане, които се приемат, са следните:

*Дебитна/кредитна карта през BORICA/Вирутален ПОС терминал

С КРЕДИТНА / ДЕБИТНА КАРТА - При плащане с банкова карта Потребителят се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания на Борика, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.


*Банков път BG12UNCR70001524836556

ПО БАНКОВ ПЪТ – При избор на начин на плащане „по банков път” при заявяване на поръчката от Потребителя, се създава поръчка с номер, както и му се издава проформа фактура, на базата на която той може да заплати. Потребителят извършва банков превод по сметка на "Медикал Фарм" ЕООД, като посочва номера на проформата като основание за превода.

Плащанията се извършват по една от следните сметки при:

Уникредит Булбанк АД - гр. София

IBAN: BG12UNCR70001524836556

BIC: UNCRBGSF

Валидността на поръчката е 10 дни.

Райфаизен България ЕАД - гр. София

IBAN: BG38RZBB91551014281440

BIC: RZBBBGSF

Валидността на поръчката е 10 дни.

"Медикал Фарм" ЕООД не изисква и не получава никакви допълнителни такси, без значение от начина на плащане. Всички начислени такси, извън обявената от "Медикал Фарм" ЕООД стойност на поръчката и доставката са обект на договорни отношения между Потребителя и обслужващата го банка/посредник.

"Медикал Фарм" ЕООД не съхранява каквато и да е информация на картодържателя, включително номер на карта, тъй като същите са обработени само от Виртуалната система за разплащане на посредниците.

Банковите карти, с които можете да направите on-line разплащане са: MasterCard, Maestro, Visa, V Pay, Visa Electron и карти с логото на Борика.

Моля, проверете също така, дали Вашата карта е отворена от вашият издател за транзакции в Интернет. Максималната сума за транзакция е 5 000 лева.

Данните, които клиентът трябва да попълни за плащане с карта са:

Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес).

Данни за идентификация

За идентифицирането Ви като картодържател, платежният ни сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за идентификация на международните картови организации - Veryfied by VISA и MasterCard SecureCode. В случай, че сте регистрирани от Вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана Ви ще се появи страница където трябва да въведете Вашата парола.

Валутата на транзакциите (тази, която се въвежда в платежната страница при покупка) е Български лев.

Начин, срок и цена на доставка

Начините на доставка, предлагани от "Медикал Фарм" ЕООД са следните:


Доставки на територията на Република България:

1. Доставка с куриерска фирма ЕКОНТ.

Цени и условия за доставка с куриерска фирма ЕКОНТ:

Доставката на Вашата поръчка се извършва с куриерска фирма ЕКОНТ на указания от Вас адрес, всеки делничен ден от 9:00 до 13:00 часа.

Доставки не се извършват в събота, неделя, официални празници/почивни дни или извън указаните часове.

Цената на доставката е:

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА за територията на Република България.

Без ограничение за минимална стойност и килограми.

Обявените цени за доставка са валидни само за доставки с куриерска фирма ЕКОНТ на територията на България. Разходите по застраховката на поръчаните артикули са за сметка на "Медикал Фарм".

2. Доставка с куриерска фирма СПИДИ

Цени и условия за доставка с куриерска фирма СПИДИ:

Доставката на Вашата поръчка се извършва с куриерска фирма СПИДИ на указания от Вас адрес, всеки делничен ден от 9.00 до 18:00 часа, както и събота до 14:00 часа.

Цената на доставката е:

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА за територията на Република България.

Без ограничение за минимална стойност и килограми.

Обявените цени за доставка са валидни само за доставки с куриерска фирма СПИДИ на територията на България.


Доставки на територията Европейски Съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Щвейцария (EU+EFTA):

Доставка с куриерска фирма DHL

Цени и условия за доставка с куриерска фирма DHL:

Доставката на Вашата поръчка се извършва с куриерска фирма DHL на указания от Вас адрес, всеки делничен ден от 9.00 до 18:00 часа.

Цената на доставката е:

Цена за Зона 1 – Европейски Съюз е 38.93 лв. (19.90 Euro)

Без ограничение за минимална стойност и килограми.

Обявените цени за доставка са валидни само за доставки с куриерска фирма DHL на територията на Европейски съюз, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Щвейцария (EU+EFTA).

Срок на доставка

Срокът на доставка до избраната от Потребителя крайна дестинация е до 5 работни дни за територията на Република България и до 10 работни дни за територията на Европейски Съюз, от деня, в който е направена поръчката.

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, Медикал Фарм ЕООД се задължава да уведоми Потребителя за това и да посочи нова дата на доставка.

ПРАВО НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ по ЗЗП за отказ от договора. Условия за упражняване:

Потребителят може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или доставена на адреса, посочен от Потребителя - чрез нарочно писмено изявление на orders@medicalpharm.eu .

Потребителят има право да провери съдържанието поръчката си, преди да я приеме от куриерската фирма.

Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, в 14-дневен срок, считано от датата на приемане на стоките от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, в 14-дневен срок, считано от приемане на последната стока;

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, в 14-дневен срок, считано от приемане на последната партида или част;

Когато потребителят упражни правото си на отказ от договора, потребителят трябва да ни изпрати или предаде стоките обратно, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят ни е съобщил за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят изпрати или ни предаде стоките обратно, преди изтичането на 14-дневния срок.

В този случай, Потребителят заплаща само преките разходи за връщането на стоките, както и допълнителните разходи за доставка на стоките, когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца. Всички разходи, които Потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока, комисионни на банки и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката остават за негова сметка.

За да упражни правото си на отказ, потребителят попълва и изпраща по електронен път, чрез интернет страницата ни, стандартния формуляр за отказ, или друго недвусмислено изявление, което може да изпрати на orders@medicalpharm.eu .

Стандартен формуляр за право на връщане и отказ от договора (Форма за Рекламация)

Счита се, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, ако ни е изпратил съобщение за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на посочения по – горе срок.

В случай, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, Потребителят трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка (за опаковка не се считат пликовете и другите опаковъчни материали, използвани за превоза на стоката, различни от фабричната опаковка на стоката; разпечатване на целофана се счита за нарушена цялост на опаковката), с ненарушена цялост и неизползвана, така че да не се намалява стойността й, причинено от изпробването й, различно от необходимото, за да установи естеството, характеристиките и доброто й функциониране.

Задължение на потребителя е да съхранява стоката с дължимата грижа и съобразно инструкциите за съхранение на производителя до датата на връщането й на "Медикал Фарм" ЕООД.

При неизпълнение на тези условия, "Медикал Фарм" EООД запазва правото си да откаже да приеме върнатата стока и съответно да не възстанови пълната сума, платена от Потребителя.

В случай, че Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора, "Медикал Фарм" EООД възстановява сумата по стойността на продукта/ите в 14-дневен срок, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие, че това не е свързано с разходи за потребителя.

При необходимост от връщане на платени с карта суми по договорирани и извършени от нас услуги, това ще бъде направено от нас чрез кредитна транзакция по картата, с която е извършено плащането.

Потребителят няма право на отказ от договора в случаите на:

- доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

- за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

- за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

Напомняме Ви, че за продаваните от нас стоки е налице законова гаранция за съответствие на стоката с договора за продажба;

Обръщаме Ви внимание, че когато е приложимо, при съответната стока е посочено наличието на възможност за оказване на помощ на потребителя след продажбата, наличието на извънгаранционно обслужване и на търговска гаранция, както и условията по тях;

Правото на потребителя да върне закупения от нас продукт е НЕПРИЛОЖИМО по отношение на ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ и МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ.

Рекламация

При изпълнение на поръчки на лица, явяващи се потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки, "Медикал Фарм" EООД изпраща закупената от потребителя стока, която следва да отговаря на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, а именно да съответства на описанието, вида, количеството и качеството и да притежава функционалност, съвместимост, оперативна съвместимост и други характеристики, предвидени в договора, както и на обективните изисквания за съответствие и на изискванията относно липсата на съответствие, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоките, доколкото са приложими.

Потребителят може да откаже да получи стоката още при доставянето й от куриера и да не я приеме от него, ако при получаването й, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка.

В случай, че потребителската стока не отговаря на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право: да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие; да получи пропорционално намаляване на цената; или да развали договора. Потребителят може да упражни посочените по-горе права до две години считано от доставката на стоката. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, то ние ще отстраним несъответствието изцяло за наша сметка в рамките на разумен срок (до един месец), считано от деня, в който получим Вашата рекламация.

Всички рекламации се правят от Вас или от упълномощено от Вас лице, като се изпращат на електронната поща на "Медикал Фарм" EООД, посочена на този сайт – orders@medicalpharm.eu, или на адреса на управление на дружеството.

Рекламацията се счита за получена в деня на постъпването й в електронната поща на "Медикал Фарм" EООД.

На рекламация не подлежи стока, за която потребителят е бил предварително и изрично уведомен, че определена характеристика на стоката се отклонява от обективните изисквания за съответствие и последният, с изрично и отделно изявление е приел това отклонение при сключване на договора за продажба.

При предявяване на рекламацията задължително следва да посочите:

- предмета на рекламацията

- предпочитания от Вас начин за удовлетворяване на рекламацията

- съответно размера на претендираната сума

- адрес за контакт

При подаване на рекламация задължително се прилагат и документи, на които се основава претенцията: касова бележка/ фактура; документи, установяващи несъответствието на стоката или услугата с договореното; други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

При несъответствие на доставената стока с договора за продажба, потребителят има право да предяви рекламация като претендира привеждане на стоката в съответствие с договора, чрез ремонт или замяна на стоката, за наша сметка. "Медикал Фарм" EООД може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни, или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай. Потребителят има право да поиска пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба, когато ние не извършим ремонт или замяна на стоката или откажем да я приведем в съответствие с договора; когато въпреки предприетите от нас действия за привеждане на стоката в съответствие с договора се появи несъответствие; когато несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или когато няма да можем да приведем стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

Ако потребителят е избрал намаляване на цената, то тя се намаля пропорционално на разликата между стойността на получената от потребителя стока и стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие.

Ако потребителят е избрал да упражни правото си да развали договора за продажба, потребителят е длъжен да върне стоката на "Медикал Фарм" EООД без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която ни е уведомил за решението си за разваляне на договора. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. След получаване на стоката или при представяне на доказателство от потребителя за изпращането й на "Медикал Фарм" EООД, то заплатената цена за стоките се възстановява на потребителя. Възстановяването на сумата се извършва посредством същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително.

Рекламация на стоката не се приема, в случай, че стоката е с изтекъл срок на годност.

Разноските по привеждането на стоката в съответствие с договора за продажба и разходите за експедиране на стоката, включително разходите по новата доставка на стоката, са за сметка на "Медикал Фарм" EООД.

По отношение на клиенти, които нямат качеството на потребители по ЗЗП и ЗПЦСЦУПС, е приложим общият ред за рекламации по гражданското и търговско законодателство.

Допълнителна информация:

Политика за Рекламации

Разглеждане на жалби

На посочените адреси за комуникация, можете да подавате жалби против работата ни, да правите изявления, във връзка с направените от Вас поръчки, да подавате оплаквания относно работата на конкретни наши служители, както и правите препоръки, с цел подобряване на обслужването.

Същите ще бъдат разглеждани своевременно, в зависимост от конкретния им предмет.

Орган за алтернативно решаване на спорове по смисъла на чл. 181н, ал. 4 ЗЗП са помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите. При възникване на спор, свързан с онлайн продажба можете да ползвате и сайта ОРС.

Списък на органите за алтернативно решаване на потребителски спорове. Електронна платформа за онлайн решаване на спорове.

Стандартен формуляр за упражняване право на отказ при online покупки.

Надзорни органи

Koмиcия зa зaщитa нa личнитe дaнни

Aдpec: гp. Coфия, yл. "Ивaн Eвcтaтиeв Гeшoв" № 15,

Телефон: 02 / 940 20 46

Факс: 02 / 940 36 40

Уeб caйт: www.cpdp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe

Aдpec: гp. Coфия, пл. "Cлaвeйкoв" №4A, eт.3, 4 и 6,

Телефон: 02 / 980 25 24

Факс: 02 / 988 42 18

Уeб caйт: www.kzp.bg

Koмиcия зa зaщитa нa кoнкypeнциятa

Aдpec: гp. Coфия, бyл. "Bитoшa" №18

Телефон: 02 / 935 61 13

Факс: 02 / 980 73 15

Уeб caйт: www.cpc.bg

Дата на последна корекция 20.03.2022 г.

Още за Общи условия от medicalpharm.eu: https://www.medicalpharm.eu/

Документи за изтегляне:

Стандартен формуляр за право на връщане и отказ от договора (Форма за Рекламация)

xs
sm
md
lg
xl
xxl